Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Іванівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04340827) був реорганізований і увійшов до складу Волноваської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

                                                                                                Додаток 1

 

 

З А Т В Е Р Д Ж  У Ю :                                                      П Р И Й Н Я Т І

Іванівський сільський голова                                   на зборах трудового     

                                                                                     колективу

_______________П.А.Бурак                                     Іванівської с/ ради

                                                                                     протокол №____

«____»_____________200__ р.                                 від _______________

 

 

 

                       П  Р  А  В  И  Л  А

 

   внутрішнього трудового  розпорядку

               Іванівської сільської ради

 

1.Загальні положення

Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені у відповідності з діючим трудовим Законодавством України та мають  своєю метою  сприяти забезпеченню найбільш повних можливостей для  прикладення своїх сил та знань до творчої праці у відповідності з покликанням, бажанням та здібностями кожного працюючого в установі, одержання прибутків у відповідності від кількості та якості праці, внеску в кінцевий результат діяльності установи при  неодмінному дотриманні всіма працюючими дисципліни праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку покликані також сприяти зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу та підвищенню інтенсивності праці.

Ці Правила розповсюджуються на всіх працюючих в установі.

 

2. Порядок прийому та звільнення працівників

 

2.1.Працівники установи реалізують своє право на працю шляхом заключення трудової угоди.

     У відповідності з діючим законодавством право прийому та звільнення  

     працівників має сільський голова.

     У зв’язку з відсутністю в штатному розписі установи посади  

     інспектора по кадрах ведення кадрового діловодства покладається на 

секретаря виконкому.

2.2.При прийомі на роботу надається:

 • трудова книжка, а в разі прийому на роботу вперше – документ, який підтверджує останнє місце роботи (диплом, військовий

     квиток)

 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • документ про освіту;
 • медична довідка про стан здоров”я (для осіб, молодше 18 років, а також у випадках, передбачених законодавством);

2.3.Прийом на роботу посадових осіб  місцевого самоврядування  

здійснюється на конкурсній основі за результатами проведених іспитів з 

наданням всіх  документів, указаних в п.2.

2.4.Прийом на роботу оформляється розпорядженням сільського голови та  

оголошується працівнику під  підпис.

2.5.При прийомі на роботу працівник повинен бути ознайомлений з:

 • колективним договором та умовами цих правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • посадовою інструкцією;
 • інструкцією по охороні праці та протипожежній безпеці;

2.6.На всіх працівників установи, які пропрацювали більш як 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому інструкцією „Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях”, затвердженою наказом міністерства праці, міністерства юстиції та міністерства соціального захисту від 29.07.93р. № 58.

2.7.Припинення трудової угоди може бути тільки на підставах, передбачених  

законодавством.

2.8.Працівники установи можуть розривати трудову угоду,  укладену  на    

невизначений      термін , попередивши про це письмово своєю заявою за 2  

тижні.

По закінченню цього терміну попередження працівник має право   

припинити роботу, а адміністрація повинна розрахуватися з ним та видати   

трудову книжку.

При розірванні трудової угоди з поважних причин, передбачених чинним  

законодавством, вона повинна бути розірвана в термін, за який просить

працівник.

 

3.Основні обовязки працівників установи 

3.1. Працівники установи повинні:

- працювати чесно та добросовісно, виконуючи правила трудового внутрішнього розпорядку та дотримуючись  кодексу державного службовця, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 року за № 783/5004

- використовувати свій робочий час для плідної праці, утримуючись від дій, що перешкоджають іншим працівникам виконувати їх посадові обов’язки;

- дотримуватись правил по охороні праці, техніці безпеки та протипожежній безпеці;

-    утримувати своє робоче місце  в порядку;

- дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей та документів;

-    вживати заходів до негайного усунення причин та умов, що стають на заваді  нормальній роботі, про всі надзвичайні події негайно доповідати керівництву.

 

4.Основні обов’язки адміністрації

4.1. Адміністрація по відношенні до працівника зобов’язана:

-  правильно організувати його працю;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці,  необхідну для роботи   

  оргтехніку та запаси матеріалів та канцелярських приладів;

- виплачувати кошти на відрядження при поїздках працівників в місто  

  Волноваха для здачі звітності, або ж забезпечувати в таких випадках  

  транспортом за рахунок установи;

- виплачувати  у встановлені строки  згідно колективного договору   

  заробітну плату, забезпечуючи матеріальну зацікавленість працівників в  

  результатах їх особистої праці;

- забезпечити дотримання трудової та виробничої дисципліни;

- дотримуватись трудового законодавства та правил охорони праці;

-вживати необхідних заходів для попередження виробничого травматизму  

  працівників установи; 

 

5. Робочий час та його використання

5.1. Встановлюється  слідуючий режим роботи  установи:

 • початок роботи  8.00
 • перерва        12.00- 13.00
 • закінчення роботи 17.00

Згідно ст... 50 КЗпП України нормальна тривалість  робочого часу для всіх працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

 

5.2.Понаднормові роботи, як правило, не допускаються.

Однак, за інтенсивність, складність та напруженість в роботі, працівникам (крім посадових осіб) за  розпорядженням сільського голови, можуть встановлюватися надбавки до заробітної плати в розмірах, передбачених діючим законодавством.

 

5.3.Для всіх працівників встановлюється п”ятиденна  робоча неділя з двома вихідними днями, крім сезонних кочегарів, що працюють позмінно.

 

5.4.Напередодні святкових та неробочих днів, встановлених ст..73 КЗпП України, тривалість робочого дня скорочується на 1 годину, крім випадків, коли неробочому  святковому дню передує 2 вихідних.

 

5.5. Працівники повинні своєчасно виходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого  часу.

 

5.6. Контроль за дотриманням графіку виходів та робочого часу ведеться в табелі обліку робочого часу, який за розпорядженням сільського голови веде бухгалтерія.

 

5.7. Черговість щорічних додаткових та основних відпусток визначається графіком, затвердженим сільським головою за погодженням з профспілковим комітетом.

При складанні графіка враховуються інтереси підприємства, працівників та можливість для їх відпочинку.

   

5.8.Про надання відпустки керівник повинен оповістити працівника не пізніше як за 2 тижні до встановленого графіком терміну відпустки.

 

5.9.Для всіх працівників установи, крім посадових осіб місцевого самоврядування, встановлюється щорічна основна відпустка терміном 24 календарні дні. Для посадових осіб місцевого самоврядування встановлюється щорічна основна відпустка терміном 30 календарних днів.

 

5.10.За особливий характер праці згідно умовам колективного договору працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка терміном до 7 календарних днів.

Посадовим особам місцевого самоврядування встановлюється додаткова відпустка за стаж роботи до 15 календарних днів в залежності від стажу роботи.

 

5.11.Інші види відпусток надаються працівникам у відповідності з діючим законодавством.

 

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання трудових  обов’язків, покращення якості інформаційно-консультативного обслуговування, якісну та своєчасну звітність,  тривалу та бездоганну роботу, до працівників застосовуються слідуючі  заохочення:

- оголошення подяки;

- нагородження грамотою.

 

6.2.Подяки оголошуються розпорядженням  керівника та заносяться в трудову книжку працівника з доведенням до відома всього колективу.

 

7.Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

7.1.Порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обв’язків веде за собою примінення таких дисциплінарних стягнень:

- догана;

- звільнення.

 

7.2. Звільнення як вид дисциплінарного стягнення може бути вжито:

-за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовою угодою,  або правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше вживались заходи дисциплінарного  або громадського стягнення (п.3 ст.40 КЗпП України);

 

- за прогул ( в тому числі відсутність працівника на роботі більше 3-х годин на протязі  робочого дня без поважних причин) – п.4 ст.40 КЗпП України.

-за появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного сп’яніння (п.7 ст.40 КЗпП України)

-у інших випадках, передбачених трудовим законодавством.

 

7.3.До застосування   стягнення від порушника повинно бути витребувано пояснення в письмовому виді. Відмова працівника від дачі пояснення  не може служити перепоною для застосування  стягнення. При відмові від дачі письмового пояснення складається акт у встановленому порядку.

 

7.4.Дисциплінарні стягнення  застосовуються  адміністрацією безпосередньо за  виявленням порушення, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу  звільнення працівника від роботи в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності або перебуванням у відпустці.

 

7.5. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше 6 місяців з дня скоєння порушення.

 

7.6.Стягнення оголошується розпорядженням та доводиться до відома працівника під підпис.

7.7.За кожне порушення трудової дисципліни може бути примінено тільки одне дисциплінарне стягнення.

 

7.8. Якщо на протязі року з дня накладення дисциплінарного стягнення

працівник не буде  мати нових дисциплінарних стягнень, то він вважається немаючим дисциплінарних стягнень. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і притому проявив себе як добросовісний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

На протязі дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не вживаються , в тому числі і премії, передбачені положенням про преміювання.

 

8.Інші умови

 

8.1.Правила трудового внутрішнього розпорядку зберігаються в ділах установи у працівника, якому доручено ведення кадрового діловодства.

 

8.2.Всі працівники установи повинні бути ознайомлені з цими Правилами під підпис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

https://rada.info/upload/users_files/04340827/493a31ca5d21115c0aa25e6f9ab2b4a3.doc

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *